Om Hauerseter Friluftsbarnehage

Humor er en viktig del av vår hverdag i Hauerseter barnehage. Vi er inkluderende i forhold til ulikheter i personalet og ser på dette som en ressurs.

«Vi spiller hverandre gode»

Vi ser på leken som barnas viktigste arena

Mer om vår hverdag

Barnehagen har ett friluftskonsept med profilen «med hjertet i naturen»

Gjennom leken utvikler de fantasi, kreativitet og språklig kompetanse. Personalet i Hauerseter bruker skogen som en naturlig lekearena for barna. Friluftsliv er viktig for oss.
«Ulike studier viser at det er mindre konflikter mellom barna når de er mye ute i friluft»

Vi er opptatt av natur og miljø. Vi ønsker å gi barna kunnskaper om naturen, kunne ta vare på, respektere og benytte naturen og dens ressurser. Barnehagen har fast turområde med gapahuk, lavvo og bålplass som de ansatte og foreldre i barnehagen har vært med på å opparbeide.
Inne i barnehagens lekeområde har vi også en grillhytte som blir brukt ofte – spesielt på vinteren.

«Naturen gir et mangfold av opplevelser og er en fin arena for lek og læring. Barnehagen skal bidra til at barna blir glad i naturen, får erfaringer med naturen som fremmer evne til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider» - rammeplanen 2017.

Vi har en egen grønnsakshage. Barna er aktivt med fra dyrking til høsting. Her har vi ulike grønnsaker, epletre, jordbær og urter. Disse ingrediensene brukes i løpet av barnehageåret til matproduksjon. Barna får oppleve bærekraftig utvikling og kortreist mat.

Vi bruker skogen aktivt ved å gå turer, gå på oppdagelsesferd og utforske andre deler av skogen. «Bukkene bruse plassen» er en av disse stedene.

Barnehageplass (100%):
2910,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon:
30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3.

Matpenger:
500,- for 100% plass. Dette inkluderer frokost, lunsj, ettermiddagsmat + melk og frukt. Det er catering 3 ganger i uken, i tillegg til dette lages det mat på turdager.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.

Samarbeidsutvalget (SU) i Hauerseter:
Karoline Isabell Grøndalen e-post: karoline_isabel@hotmail.com

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her