- Vi griper barndommens muligheter!

Vi er en profesjonell barnehageaktør som drifter 25 barnehager i Norge. Barnehagene ligger på Sør- og Østlandet, i Fauske (Salten, Nordland) og Fyllingsdalen (Bergen). Barnehagene har variasjoner i forhold størrelse, konsepter, innhold og utforming.

Vår visjon: - Vi griper barndommens muligheter!

Våre verdier:  Trygghet- Robusthet- Glød

Vår hovedsatsing: "Se meg- vær der for meg".

Vi skal gjøre barn robuste gjennom psykisk og fysisk helsefremmende arbeid. Som glødende engasjert samfunnsaktør gir vi barna det beste utgangspunktet for livsmestring. Satsingen innebærer målrettet jobbing med sosial utjevning, likeverd og inkludering. Alle barn skal bli sett, hørt, anerkjent og respektert.                                                                                            

Vi legger vekt på å være helsefremmende for alle; barn, foreldre og ansatte!

 

Samfunnsansvar:

En god barndom varer livet ut! Det viktigste vi gjør for samfunnet er å bidra til at alle barn får en god start i livet. Med utgangspunkt i barnehageloven, rammeplanen, barnekonvensjonen og ULNA's satsing, psykisk helsefremmende barnehager, former vi robuste barn for fremtiden. Dette gjør vi ved å legge vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap. Vår oppgave er å være bidragsyter til utjevning av sosiale forskjeller, samt sørge for at forebyggende tiltak gis så tidlig som mulig. Alle våre medarbeidere møter barna med tillit og respekt. De ivaretar de behov enkeltbarnet har ut fra sitt ståsted. 

Personalet i barnehagen er utrolig viktige for barnet og dets utvikling, skole og livsløp. Kompetansen til våre ansatte er av høy kvalitet. Vi tar ansvar og ser hele familien. Dette for å hjelpe barnet og ruste det for et godt liv.

 

Overordnede målsetninger

ULNA- barnehagene er en markant profesjonell aktør som drifter kvalitetsbarnehager. ULNA-barnehagene har faglig innhold i tråd med sentrale føringer og fremtidens behov. Dette gjenspeiles i et kompetent personale med faglig tyngde og profesjonell drift, i et inkluderende og mangfoldig miljø. 

Barna gis mulighet til å utvikle seg ut ifra egne forutsetninger og behov.

Våre overordnede målsetninger er:

  • Vi drifter høykvalitetsbarnehager gjennom god ledelse og kompetente medarbeidere.
  • Vi anerkjenner lekens egenverdi og har barnets beste i fokus til enhver tid.
  • Vi verdsetter den enkeltes barnehage lokale identitet og et mangfold av pedagogiske konsepter
  • Vi er i stadig utvikling og er den foretrukne aktør i markedet

 

 

ULNA- logoen er basert på det første grepet barnet tar i spebarnsalderen, som skjer med hele hånden og ofte fra lillfingeren. Barnet "skyver upp et formål i hånden" med det såkalte ulna- grepet Ref. Ulla-Britta Bruun´s bok «Førskolealderens psykologi»

 

Selskapet

ULNA AS ble etablert i 2008. 1. januar 2019 ble ULNA AS et selvstendig datterselskap i Atvexa AB. http://www.atvexa.se