Kompetanseutvikling

Vi har felles kompetanseplan for alle våre medarbeidere. Denne bygger på vår hovedsatsing «Se meg- vær der for meg».

Kompetanseplanen inneholder kompetansehevende tiltak for alle ansatte og vi er opptatt av å sikre at alle ansatte har den nødvendige kompetansen til å utføre sitt arbeid, i.h.h.t. våre felles mål og verdier. Alle ansatte i ULNA har god kjennskap til hvordan vi jobber for å bidra til god psykisk helse og livsmestring og hvordan vi jobber for å sikre at de syv psykiske helserettighetene er ivaretatt. Fem barnehager har deltatt i prosjekt knyttet til psykisk helsefremmende lekemiljøer og har fått ekstra kompetanseheving knyttet til voksenrollen, lek og lekemiljøer. Denne kompetansen deles videre med de øvrige barnehagene.

God ledelse er avgjørende for å nå våre mål og for å sikre dette gjennomføres det løpende lederutvikling på alle ledernivåer. I 2019- 2020 er dette gjennomført i samarbeid med STYD/ Line Melvold og fokus har vært på å lede helsefremmende barnehager og å sikre samsvar mellom plan og praksis.

Som del av kompetanseprogrammet gjennomføres det introduksjonsdager for alle nyansatte, veiledning for nyutdannede, felles plandag for alle ansatte m.m. Det er også satt opp kurs for å sikre nødvendig kompetanse knyttet til HMS (grunnkurs, brannvernlederkurs og førstehjelpskurs m.m.)

Vår kompetanseplan bygger på resultater etter medarbeiderundersøkelser, samt kompetansekartlegging blant alle ansatte. Planen revideres fortløpende og sees til enhver tid opp mot gjeldende føringer i lov- og forskrifter, samt våre interne overordnede planer.