Om Alléen Sansehage

Alléen Sansehage åpnet i 29 september 2009 og ligger plassert på Fyrstikktorget like ved Helsfyr som er ett av de store kollektivknutepunktene i Oslo.

Barnehagen har et unikt særpreg da den holder til i trivelige lokaler i et mursteinsbygg. Vi er opptatt av barns medvirkning og barnehagens utforming og innredning legger til rette for barns aktive deltagelse i hverdagen. 

Vi er en middels stor barnehage med plass til 63 barn fordelt på 4 avdelinger. Vi har en storbarnsavdeling med plass til 20 barn, vi har en blandet avdeling med plass til 16 barn og to småbarnsavdelinger med plass til 13 barn. Personalgruppen består av 14 engasjerte og kompetente medarbeidere med forskjellig utdannelse, bakgrunn og alder. Det er ansatt barnehagelærer på hver avdeling, som er pedagogisk ansvarlig og en del av barnehagens lederteam. I tillegg til barnehagelærere har vi barne- og ungdomsarbeidere og erfarne assistenter.

Barnehagens profil bygger på inspirasjon fra Snoezelenmiljøer. Vi har derfor laget fire snoezelenrom i barnehagen. Det gule, det hvite, det sorte og det grønne. 

Snoezelenmiljøer er spesielle multisensoriske opplæringsmiljøer. Begrepet snoezelen kommer opprinnelig fra Nederland og er et navn for en type aktiviteter som tar utgangspunkt i sanselige opplevelser. Sansene er ikke bare tåkeprat, det er via sansene vi har kontakt med verden utenfor oss selv, og det er via sansene vi har mulighet for indre utvikling.

Ta kontakt med oss om du ønsker en omvisning i barnehagen.

Mer om vår hverdag

Alléen Sansehage har bygget sin profil på sansing, og bygger på inspirasjon fra Snoezelenmiljøer.

Snoezelenmiljøer er spesielle multisensoriske opplæringsmiljøer. Begrepet kommer fra Nederland og er et fellesbetegnelse på aktiviteter som tar utgangspunkt i sanselige opplevelser. Snoezelen -konseptet i stikkord: Sanse, påvirke, delta, velge, aktiv, undersøke, samhandling, erfare, mestre, observere, oppleve, nyte, underholdes, sammen om, undre, leke.
Barnehagen drives ellers som en ordinær barnehage.

Det grønne rommet
Det grønne rommet inviterer til aktivitet og ulike sanseopplevelser ved for eksempel å bruke ballbassenget, baller, balansebrett, madrasser, tunnel, etc.

Det hvite rommet
Til stillhet, ro og avslapning - musikk, lys og lyd. Rommet innbyr til interaksjon. Her finner du projektor, huske, mange puter, lyd og boblerør med farge

Det sorte rommet
Rommet innbyr til mystikk og spenning og inneholder forskjellige typer lyskilder i et helt svart rom, samt lysreflekterende og selvlysende objekter. Barna får da et helt nytt sanseinntrykk gjennom kombinasjonen av totalt mørke og forskjellige type framstillinger av lys. 

Det gule rommet
Dette rommet inneholder ulike typer instrumenter, lyd og musikk. Rommet innbyr til utprøving av de ulike instrumentene og stimulerer til egenaktivitet og utvikling av fantasi og kreativitet.

Forskningsrommet
Barna har tilgang på ulike forskningsmaterialer og skal inspirere til utforskning med forskjellige temaer. Vi har en SMART board i dette rommet som er enkel å bruke og kombinerer datamaskin, projektor og tavle til en interaktiv enhet.

Barnehagen har en urban beliggenhet på Fyrstikktorget, med kollektivknutepunktet Helsfyr like ved. Gjennom det har vi kort vei til både sjøen og til marka så vi kan dra på oppdagelses turer til fjære og øyene i fjorden. Vi kan dra inn i skogen ved for eksempel Skullerud og oppleve naturen. Vinterstid kan vi dra samme plass på og gå på ski og ake. I tillegg ligger det store grøntområder på Valle Hovin, Vålerenga og Jordal som vi benytter oss av.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019

Søskenmoderasjon:
1911,- pr. mnd. på barn to.

Matpenger:
300,- pr mnd. To varme måltider i uken, brødmat og frukt, samt melk hver dag.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
FAU/Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen består av:

Foreldrerepresentanter:
Harmonia: Aurelie Larsen - aureliegosse@gmail.com
Harmonia: Jenny Monika Larsson - jennylarzzon@hotmail.com (vara)
Spektrum: Øyvind Lund Bjørnsen - oyvindlb@gmail.com
Spektrum: Anna Kalinovska - biryukanna@hotmail.com (vara)
Spretten: Julie Aas Rye - julieaas.rye@gmail.com
Spretten: Daniel Ramberg - daniel.ramberg@gmail.com (vara)
Regnbuen: Grehte-Lill Helle - glhelle@hotmail.com
Regnbuen: Yasser Abdelrahim - sharf_eldeen@hotmail.com (vara)

Ansattes representanter:
Nargiss Oudah - harmonia@ulna.no
Merete Larsen - meretelarsen@gmail.com


§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her