Om Alvheim Barnehage

Hverdagen er rammen rundt det gode livet i barnehagen. I Alvheim er barnas beste i fokus!

Barn lærer gjennom lek, undring og utforskning. Vi ønsker at barnehagehverdagen skal være full av gylne øyeblikk; opplevelser, læring, humor og glede. Vi har tro på at tydelige, anerkjennende voksne skaper glade, tillitsfulle barn. Vi arbeider for likestilling mellom gutter og jenter ved å møte barnas individuelle behov og gi alle barna mulighet for lik lekkompetanse. Vi vil sørge for at alle barna får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet i hverdagen.

Kvaliteten på samspillet og relasjonene mellom barnet og den voksne, er for oss det viktigste arbeidsområdet i barnehagen.

Mer om vår hverdag

Alvheim barnehage er en kunst og kulturinspirert barnehage. Gjennom arbeidet vårt med blant annet musikk, dans, drama, billedkunst, litteratur og språk, skapes det gode opplevelser, fantasi, kreativitet, mestring, glede og trivsel.
Felles opplevelser for barna er med på å utvikle positive sosiale relasjoner, og styrker fellesskapet. Vårt mål er å skape et trygt og utviklende miljø for alle barna i Alvheim Barnehage.

Vår visjon: « Vi skaper et godt omsorgsmiljø som sikrer barna trygghet, trivsel, utvikling og læring»

Vi har konserter på Romerikssenteret to ganger i året, hvor koret med de eldste barna synger. En konsert på «Lucia-dagen» og en før sommerferien.
Vi har også et nært samarbeid med Åreppen skole. Vi låner gymsalen en gang i uka, og i vårsemesteret får vi låne et klasserom til førskolegruppa vår. Det er inspirerende og trygt for førskolebarna og bli kjent med skolen før oppstart i 1 klasse.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019

Søskenmoderasjon:
30% på barn nummer 2, 50% på barn nummer 3 og videre

Matpenger:
400,- for 100% plass. Dette inkluderer lunsj, (varmmat 2 ganger i uka) ettermiddagsmat, frukt og melk hver dag.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

FRU/SU 2017-2018:
Foreldrerepresentanter:
Leder + SU : Marte Skarelven - marte@skarelven.no – tlf.97671531 (Alvebo)
Kasserer: Øydunn Hodnebrog-Vibe - oeydunn@hotmail.com (Trollstua)
Medlem + SU : Renate Bjergene-Paulsen - renatebjergene@gmail.com (Veslefrikk + Trollstua)
Medlem : Trine Lise Bråge - trine_liseb@hotmail.com (Alvebo)
Medlem : Kine Granli - kinegranli@hotmail.com (Tommeliten)

Ansattes representanter:
Kalpana Stephen
Eva Midtlien

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her