Om Andromeda Barnehage

Andromeda barnehage åpnet i 2006, bygget er tilpasset området rundt, vi er tett på skogen. Barnehagen ligger i en blindvei, lite biltrafikk rundt oss gjør det lett for oss å dra på korte og lengre turer.

Om høsten finner vi blåbærtuer og bringebærkratt rett utenfor gjerdet. På vinteren har vi vår egen skiskole innenfor gjerdet eller rett utenfor. Om våren ser vi snøen smelte og naturen bli grønn. Sommeren er fin og sval på uteområdet vårt eller i skogen. Året rundt har vi dyrelivet tett på, ekorn kommer ofte på besøk når vi spiser ute, rådyr vandrer rett utenfor gjerdet og fugler kvitrer rundt oss.

Vi har plass til 51 barn fordelt på fire avdelinger, Pegasus og Sjerna er småbarnsavdelinger med til sammen 23 barn i alder 1-3 år, Apus og Ariel er storbarnsavdelinger med til sammen 28 barn i alder 3-5 år.
Vi har utdannete barnehagelærere på alle avdelinger og erfarne assistenter i barnehagen vår.

Vi serverer varm mat to dager i uken på storbarnsavdelingene, to til tre dager i uken på småbarnsavdelingene. Vi lager også noe mat på bål når vi er på tur. Kostpenger er for tiden 300 kr for storbarnsavdelingene og 400 kr for småbarnsavdelingene.

Ta gjerne kontakt for besøk og mer info.

Mer om vår hverdag

Våre to satsningsomåder er friluftsliv og estetiske fag.
Vi er opptatt av å gi barna rike erfaringer innen natur og estetiske fag. Dette vil gjenspeiles i den daglige virksomheten. Dagene i vår barnehage har innslag av blant annet turer, musikk, teater og forming. Barna får muligheter for ulike sanseinntrykk, opplevelser og skapende virksomhet som sang, dans og lek. Tid til eksperimentering og utforskning er også viktig for oss.

Uansett fagområde skal barna i Andromeda oppleve at de kan påvirke aktivitetene og være med i alle prosessene. Personale skal støtte og veilede om barnet møter på utfordringer. Gleden over å endelig mestre noe som har vært vanskelig er viktig og god. Planlegging av aktiviteter skal alltid ta høyde for innspill fra barna, kanskje må man bruke mer tid på et tema eller at man går fort videre til et annet tema.

I naturen opplever barn og personale det uventede, det som ikke er planlagt eller arrangert. Sammen undrer store og små seg over for eksempel maurtua gjennom året. Hva gjør mauren om vinteren? Hvorfor døde den lille musa vi fant på turen? Vi kan bygge våre egne lekeapparat, eller bruke skrenter og trær til klatring. Ute i skogen har vi en lavvo, her kan vi være hele dagen. Her kan vi fyre i ovnen og høre på et eventyr om vi ønsker å ta det litt med ro. Vi har fokus på å ta vare på naturen, bærekraft og at alt levende skal vernes.

Andromeda samarbeider med andre Ulna-barnehager som også har friluftsliv som satsningsområde og inviterer hverandre på besøk.

Hvert år er førskolebarna med i Megakoret, sammen med andre førskolebarn i nærmiljøet. Vi møtes jevnlig for en fin stund med sang. På våren er det stor konsert som avslutning sammen med alle barnehagene.

Vi er opptatt av å kunne ha prosjekter som går over tid, vi lager insektshotell og følger med på livet gjennom året. Vi planter om våren og spiser grønnsaker som vi har passet på gjennom sommeren. Et formingsprosjekt går gjerne over i et dramaprosjekt som kan ende opp i en musikal på sommeravslutningen.

I nærmiljøet bruker vi ofte fotballbanen på Korsvoll som ligger en kort tur unna og de eldste barna får mulighet til svømming på Idrettshøyskolen.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019

Søskenmoderasjon:
Søskenmoderasjon: 30% på barn nummer 2, 50% på barn nummer 3 og videre

Matpenger:
300 kr for barn på storbarnsavdling, som inkluderer varmmat to dager i uken, ettermiddagsmåltid og frukt/grønnsaker hver dag.
400 kr for barn på småbarnsavdeling som inkluderer tre dager med varmmat i uken, ettermiddagsmat og frukt/grønnsaker hver dag.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.

Samarbeidsutvalget (SU) i Androeda barnehage består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrenes representanter:
Karen Hetland
Mari Jonsrud

Ansattes representanter:
Camilla Klette
Kine Petterson

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her