Om Brovold Barnehage

Brovold barnehage ligger nære skogen og Svartelva og er omgitt av store jorder. Dette er en inspirasjonskilde for oss i det daglige pedagogiske opplegget. Alle barna er på tur hver uke. Barnehagen har egen gapahuk i et inngjerdet område i skogen. I tillegg har vi en grillhytte knyttet til barnehagens uteområde på Brovold Øvre og en gapahuk knyttet til uteområdet på Brovold Nedre. Vi er mye ute gjennom hele året.

Hos oss skal barna bli glade i å være ute uansett vær og årstid. Vi ønsker å gi barna rike opplevelser og erfaringer ved å være ute i naturen og ha et kreativt uteliv.
Bevegelse er viktig, og gjennom å bruke kroppen aktivt ute, fremmer vi god helse, både fysisk og psykisk.
Vi ser også at det blir mindre konflikter mellom barna ute i naturen. Turer er positivt for samspillet mellom barna, mellom barn og voksne og for utvikling av den sosiale kompetansen generelt.

Gode motoriske ferdigheter gir mestringsglede og bidrar til en god psykisk helse for mennesker i alle aldre. Vi er opptatt av at barnehagen vår er en kilde til gode barndomsminner og at vi har et positivt fokus med vekt på ros.

Mer om vår hverdag

Som en Ulna barnehage har vi fokus på temaet «Se meg vær der for meg» med undertemaene Psykisk helse, sosial utjevning, mobbing/krenkelse og god ledelse på alle nivåer.
Vi har stort fokus på dette og har dette som et bakteppe gjennom hele vårt pedagogiske arbeid i barnehagen.
Brovold barnehage skal være en plass for gode barndomsminner basert på gode relasjoner, fysiske aktiviteter, mye frisk luft ute i naturen og tilhørighet i fellesskapet utfra egne forutsetninger med rause, varme ansatte som gode rollemodeller. Alle er like mye verdt uansett bakgrunn, alle er viktig for fellesskapet i barnehagen.

Trivsel, trygghet og tilhørighet er viktige begreper for oss.

Barnehagen har egen gapahuk i et inngjerdet område i skogen. I tillegg har vi en grillhytte knyttet til barnehagens uteområde på Brovold Øvre og en gapahuk knyttet til uteområdet på Brovold Nedre.
Vi er mye ute gjennom hele året. I området rundt oss er det mange fine turstier som benyttes ofte.
Vi har også et museumsområde med eget tilrettelagt uteområde i passe gangavstand som besøkes jevnlig gjennom hele året.
I desember har vi julemarked med salg av produkter som barna har laget gjennom hele høsten, der halvparten av det vi får inn, blir gitt til et veldedig formål. Barna skal lære gleden av å hjelpe de som har et vanskeligere utgangspunkt enn de fleste andre.
Hvert år går førskolegruppa Lucia-tog på et dagsenter for psykisk utviklingshemmede her i området.
I januar har vi en vinter-fest med pen mat, pene klær, pent dekkede bord. Dette er en dag som er preget av høytid og som alle gleder seg til.
Vi har også gjennom året flere koselige foreldresamlinger rundt bålpanna vår ute.

Vi tilbyr 100% og 60% plasser.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019

60% plass:
opphold ……………. + mat kr. 180,- pr. mnd.
Søskenmoderasjon:
30% på nr 2, 50% fra nr 3 og flere.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrerepresentanter:
Hege Frislie Ilies – SU leder Marthe Spangen – kasserer

Ansattes representanter:
Aina Reinfjord
Mette Strand
Tjenesteleder Solvår Stensby Vake

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her