Om Carpe Diem Barnehage

Carpe Diem Barnehage åpnet november 2009. Vi ligger i naturskjønne omgivelser på Spikkestad, kun en stikkvei fra RV 23 i Spikkestadbakken, uten gjennomgangstrafikk, og med store utearealer. Skogen er vår nærmeste nabo og den blir aktivt brukt i hverdagen – skapt for sanselige opplevelser.

Vi har store og flotte lokaler som skiller seg ut fra mengden, med lekeareal på 870 m2 og våre 4 sanserom.
4 avdelinger med plass til 80 barn i alderen 0 – 6 år. Vi har bevisst valgt å organisere oss med avdelinger. Det gir større forutsigbarhet, trygghet og ro for barnet.
I løpet av dagen deler avdelingene barna i mindre grupper for å ivareta ro og konsentrasjon til lek og aktiviteter i nære voksen relasjoner.

Vi fokuserer på barnas helhetlige utvikling og jobber systematisk for at barnet skal utvikle seg gjennom sine sanser og få en sunn og god selvfølelse for å kunne mestre livet på en god måte. Leken er barnets viktigste arena i barndommen – vi gir tid til lek.

Dere blir møtt av et engasjert personale som gjør sitt ytterste for at barn og foreldre skal få det aller beste i hverdagen. Vi er opptatt av voksenrollen og å være en autoritativ voksen i relasjon med barnet. Du som foreldre/foresatt er vår viktigste ressurs og samarbeidspartner. Foreldresamarbeid er avgjørende for at vi kan gi ditt barn en best mulig hverdag.

Mer om vår hverdag

- Aktive barn er glade barn

- Aktive barn er smartere barn

I vår idrett og naturbarnehage er motorikk, lek og bevegelse en stor del av den pedagogiske praksis, hvor aktivitet og kosthold henger nøye sammen, og læring foregår gjennom fysisk aktivitet. Vi har et grunnleggende fokus på fagområde 2 i Rammeplanen, «Kropp, bevegelse og helse.

Vi skal ha fokus på hele barnets utvikling, fysisk, psykisk, sosialt og kognitivt. Sentralt ligger fokuset på bevegelse og matglede. Vi ønsker å gi barna gode måltidsopplevelser, sammen med opplevelser ute i naturen.  

Våre aktiviteter skal alltid ha et pedagogisk mål hvor leken står sentralt. Vi ser på det som en svært viktig oppgave å se hvert enkelt barn og tilpasse det pedagogiske opplegget, slik at alle får lik mulighet til utvikling. 

 

Målet vårt er at barna utvikler et godt selvbilde, blir trygge på seg selv og utvikler gode motoriske ferdigheter.

 Vi har et mål om å være en papirløs barnehage, bærekraftige og mer økonomiske.  

 

Skogen er vår nærmeste nabo. Den blir flittig brukt av små og store. Vi har bålplass rett utenfor gjerdet og en litt lengre inne i skogen. Det gir lett tilgang for små og store. Bålblikket er godt for både små og store i et hektisk samfunn.

Vi er opptatt av barnets psykiske og fysiske helse. For å minske stress er vi opptatt av en god balanse mellom ro/hvile, lek og aktiviteter gjennom dagen.

For at barnet skal klare å opprettholde konsentrasjon og glede over å utforske livet er et sunt, næringsrikt og variert kosthold er en naturlig del av vår hverdag. Vi serverer varm lunch to - tre dager i uken og har brødmåltid de andre dagene. Det serveres også enkelt frukt måltid hver dag.
Vi er en 5 om dagen barnehage og servere frukt/grønnsaker til hvert måltid.

Vi deltar i utviklingsprosjektet «Profesjonelle lekere» for barnehagene i Røyken.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019

Søskenmoderasjon:
Vi følger kommunens moderasjonsordninger. Det gis 30% søskenmoderasjon til barn nr. 2, og 50% til barn nr. 3.

Matpenger:
390,- for 100% plass. Inkluderer lunsj, enkelt ettermiddagsmåltid med frukt og drikke til alle måltider (også frokost).

Bleie-ordning:
Tilbys til kr. 100,- pr mnd.

11 betalingsmåneder i året, hvor juli er betalingsfri måned.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrerepresentanter:
Elin Stedje (SUs leder)
Christoffer Johnsbråten-Sørensen

Ansattes representanter:
Adele Nyheim
Ann- Mari Andersen

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her

Våre lokaler i Brøholtveien 79 kan leies til selskaper, kurs og møter.
Det er dekketøy til 50 personer.

PRISER:

Foreldre: kr. 400,-

Andre: Leie med/uten kjøkken: kr. 1000/700,-

Leie forutsetter egen vask av lokale.

Kontakt:
Marie Westby
Mob: 953 05 362
E-post: sensus@ulna.no