Om Fjordbyen Barnehage

Velkommen til Fjordbyen Barnehage!

Barnehagen åpnet i august 2015 og ligger idyllisk og sentralt plassert like ved Tjuvholmen. Kort avstand til buss, t-bane, tog og trikk.  

Vi er 70 barn fordelt på 4 avdelinger i 2 bygg. Hovedbygget ligger i hagen til den ærverdige og vernede generaldirektørboligen. Portnerboligen er et gammelt og sjarmerende bygg med ny fasade. Selv med byens pulserende liv får man opplevelsen av stillhet og ro når man kommer til Fjordbyen Barnehage.

Uteområdet ligger i en grønn lunge, en stille oase midt i urbane omgivelser med historisk betydning. Barnehagen ligger i nærheten av Oslofjorden. Som en sentral del av lekeområdet er det plassert et skipsforlis. At skipet ligger halvveis nedgravd på land, fremhever at skipet har ligget her i hundrevis av år, og at dette en gang var havets bunn!

Vi er miljøbevisste og benytter oss av alt det flotte Oslo har å by på – sommer som vinter. Vi er en miljø- og kultur barnehage.

Personalgruppen består av 16 kompetente ansatte med forskjellig bakgrunn og alder. Det er ansatt barnehagelærer på hver avdeling, som er pedagogisk ansvarlig og en del av barnehagens lederteam. Vi har også mange dyktige og erfarne assistenter.

Viktig for oss er fokus på et sunt og variert kosthold. Vi serverer all mat og drikke i barnehagen, og er matpakke-fri.  Kostpenger pr. barn er 750 kr pr.mnd.

Ta kontakt med Tjenesteleder for en omvisning.

Mer om vår hverdag

Fjordbyen Barnehage – med hjerte for byen vår

 

Fjordbyen Barnehage ligger sentralt til i Oslo by. Med et lite grøntareal rett over gjerdet, og sjøkanten et steinkast unna, er vi omringet av unike omgivelser og rom for opplevelser. Vi er en kultur- og miljøbarnehage, som ønsker å benytte oss av hva Oslo har å tilby; samt ta vare på byen vår – og gi barna et bærekraftig grunnlag for hvordan vi tar vare på miljøet rundt oss. Vi er en storby med mange ulike kulturer, som gir oss et stort og bredt mangfold. Barnehagen vår skal være en plass hvor mange kulturer møtes, hvor det dannes vennskap og gode sunne relasjoner blant alle barna. Respekt for hverandre og medmenneskelighet er noe vi alltid har i fokus hos oss.

Naturen rundt Oslo gir oss flotte oppdagelsesturer, spennende utflukter til både parker, skog, sjø og vann. Vi vil gi barna kjennskap og trygghet til sitt eget nærmiljø og dets muligheter. Vi ligger også sentrumsnært, hvor vi finner museum, parker, musikk-og teatermuligheter og andre ulike kultur-tilbud. Gjennom felles opplevelser og inntrykk er vi en arena hvor barna kan vokse og utvikle seg til nysgjerrige, trygge og selvstendige små byborgere.

Vi er med på Barneaksjon – FORUT.

Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO, der barn i Norge lærer om barn i andre land. Dette gir kunnskap om globale forskjeller, ulikheter og sammenhenger på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende.

Vi har blitt kjent med fire år gamle Sivatas og familien hans. Barna har lært om hvordan de lever i Sri Lanka gjennom historiefortelling, bilder og video.

Miljøopplæring i barnehagen har som mål å sikre bærekraftig utvikling. At vi, som både små og store beboere av storbyen, har et ansvar i å ta vare på byen vår er noe vi ønsker å fremme.

Rusken-aksjonen er et tiltak vi er med på hvert år. Vi jobber for et renere og mer miljøvennlig Oslo. Dette er en god mulighet for barnehagen til å gi litt tilbake til byen vår. Det er også med på å skape gode holdninger knyttet til miljøarbeid hvor barna selv får bidra.

Vi har vår egen grønnsakhage. Barna skal så sine egne grønnsaker og følge med på prosessen fra grønnsaken er et lite frø som settes i jorden til de høstes inn etter sommeren. Vi skal lage deilige retter av grønnsakene.

Barna skal få en begynnende forståelse for hvor maten kommer fra. Vi besøker gårder i Oslo. Der får vi blant annet se hvor ull, kjøtt, melk og egg kommer fra.

I Fjordbyen baker vi ofte våre egne sunne brød. Barna deltar ofte i bakingen og det er stadig deilig duft i området av Fjordbyens rykende ferske bakverk.

I statsbudsjettet fastsettes hvert år en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heldags barnehageplass. Maksprisen er 3040,- pr. mnd fra 01.08.2019

 

Makspris gjelder både kommunale og private barnehager. Betaling for mat kan komme i tillegg, men skal ikke overskride barnehagens kostnader for mattilbudet.

- Både kommunale og private barnehager skal tilby søskenmoderasjon og inntektsregulert foreldrebetaling.  

Beregningsgrunnlaget for oppholdsbetaling er husholdningens samlede personinntekt.  

Oslo bystyre fastsetter disse betalingssatsene for barnehager med heldagstilbud.  

Oppholdsbetaling i private barnehager

Hvis barnehagens foreldreråd samtykker, kan foreldrebetalingen settes høyere enn maksprisen hvis:

      a) barnehagen ellers vil bli nedlagt av økonomiske årsaker eller

      b) kvaliteten på barnehagetilbudet ellers vil rammes

 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i Fjordveien består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrerepresentanter:
Elena Kristian (SU og FAU)
Heidi Lindvall

Ansattes representanter:
Mari Velten Bekkeli
Krister Tångring

E-post til Fjordbyen Barnehages SU:
Kommer senere

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her