Om Fjordveien barnehage

Fjordveien barnehage åpnet i mai 2016 og ligger idyllisk og sentralt plassert ved Plathejordet på Høvik, 5 minutter fra buss og tog.

Barnehagen holder til i lyse og moderne lokaler, og barnehagens utforming og innredning legger til rette for barns lek, aktiv deltagelse og medvirkning i hverdagen. 
Vi har forskerfokus og realfag i barnehagen som satsningsområde. 
Et stort og variert uteområde, som har eget område for de aller yngste barna. Skogen og sjøen ligger et steinkast unna barnehagen og er hyppig brukte turdestinasjoner. 
Vi er ca 140 barn fordelt på 8 team og to fløyer.
Personalet består av 30+ engasjerte og kompetente kvinner og menn med forskjellig utdannelse, bakgrunn og alder. Det er ansatt barnehagelærer på hver avdeling, som er pedagogisk ansvarlig og en del av barnehagens lederteam. I tillegg til barnehagelærere er det ansatt barne- og ungdomsarbeidere og erfarne assistenter. 

Vi har fokus på et sunt, næringsrikt og variert kosthold. Vi serverer all mat og drikke i barnehagen. Vi er en matpakke-fri barnehage ! (Frokost, varm lunsj og ettermiddagsmat samt frukt og melk) For dette betales kr. 750,- /mnd. i kostpenger pr. barn. 

Kom gjerne innom om du ønsker en omvisning i barnehagen.

Mer om vår hverdag

Realfag er gøy!

Fjordveien er en forskerbarnehage og vektlegger realfag, i tråd med Bærum kommunes satsing. I Fjordveien har vi et mål om at alle barn skal få et pedagogisk tilbud gitt av barnehagelærere med en bevissthet og kompetanse rundt matematikk og naturfag gjennom lek og undring. 

Barnehagelærere med spisskompetanse på realfag inspirerer veileder barna, og undrer seg sammen med dem.

Hva menes med realfag i barnehagen?

"Arbeid med realfag i barnehagen tar utgangspunkt i Rammeplan for barnehagen og skal foregå på barnehagens premisser. I barnehagen er det først og fremst fagområdene «Antall, rom og form» og «Natur, miljø og teknikk» som gir rammer for barnehagens realfaglige arbeid, men andre fagområder sees også i sammenheng der det er relevant.

Barnehagen skal bidra til den brede kompetansen det enkelte barn senere skal videreutvikle i opplæringen. Samtidig skal barnet selv ha mulighet for å søke erfaringer og opplevelser alene og i samspill med andre.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal få grunnleggende og relevant kunnskap, og utvikler ferdigheter gjennom dagliglivets hendelser i samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

Barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn."

- Utdrag fra Rammeverk for realfagskommuner

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019
Søskenmoderasjon:
30% på barn nummer 2, 50% på barn nummer 3 og videre

Matpenger:
750,- for 100% plass. Inkluderer alle måltid; frokost, lunsj, ettermiddagsmat og frukt, samt melk hver dag.

100,- for bleiepenger

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og Samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i Fjordveien består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrerepresentanter: Anita Natland Berg (Jolla/Bardunen) (SUs leder)
Tel: 951 80825
E-post: anita.lillebo@gmail.comMarie Garfjeld (Naustet)
Tel: 959 03 745
E-post: mgarfjeld@gmail.com

Ansattes representanter:
Vilde Berntsen
Petter Syvertsen

E-post til Fjordveien barnehages SU:
[Send e-post]

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her