Om Foss Barnehage

Foss Barnehage holder til i to ganske like bygg. De var de første barnehagene i Lier kommune, den gang Buskerud Fylkessykehus sine barnehager.
Beliggenheten er landlig og bygningene er omringet av flott og variert lekeområde. Et nydelig grøntareal med gress, trær, frukttrær og bærbusker, lekeapparater, «sykkelgate» og bakker til baselek og aking. Innomhus har vi gode, lyse og luftige rom. Her er gode muligheter for gruppeinndeling, variert lek og tema rom. De ansatte har gode arbeids- og pauserom. Barnehagen ligger rett ved området hvor Lier sykehus lå. Lierbyen ungdomsskole og Fosshagen seniorsenter er nærmeste naboer.
Deler av området hvor sykehuset lå er regulert til boligbygging; Lier hageby. Denne utbyggingen skal starte ila første halvår 2019. Barnehagen har en lang historisk drift og mange av de ansatte har vært ansatt der i mange år. Vi har barnehagelærere, assistenter og fagarbeidere med lang erfaring på hver avdeling. Vi har faste og gode vikarer, som alle i stor grad er godt kjent blant barna.

Barnehagen vår fremstår som et godt og trygt sted å være, en barnehage som tar godt imot barn og foreldre, som har som hovedmål at hvert barn skal sees spesielt. Vi skal være en fordomsfri institusjon som evner å praktisere det vi blant annet står for; å bidra til å utjevne forskjeller.
Vi jobber med prosjekter i vårt daglige arbeid, prosjekter som til enhver tid er i samsvar med både Ulna og Lier kommune sine satsningsområder
I 2018 har vi tre avdelinger i drift i den ene bygningen; en avdeling med 10-14 barn i alderen 10 mnd-2 år. En avdeling med 12-16 barn i alderen 2-3 år og en avdeling med 17-20 barn i alderen 4-6 år. Til tross for flotte lekeområder ute benytter vi oss ofte av de mange turmulighetene i nærområdet, for eksempel til geitene og ti bygdemuseet.

Vi har en avdeling hvor vi drifter Åpen barnehage to dager i uken, tirsdag og torsdag fra kl 09.00-13.00. Her er det åpent for alle som vil komme med barna sine til samvær med andre barn og foreldre under ledelse, tilstedeværelse og veiledning fra ansatt i barnehagen.

Mer om vår hverdag

Arbeidet med å skape vennskap blant barna inngår som en del av våre viktigste formål, hver dag. Vi har ressurser til å hjelpe barn med utvikling av språkforståelsen slik at utgangspunktet for læring, tilknytning og sosial omgang skal være godt. Vi legger til rette for gode språkmiljøer og er aktivt bevisst dette arbeidet både i små og bevisst valgte barnegrupper, samt i det daglige samspillet med barna.

I Ulna satser vi på arbeidet med psykisk helse og ønsker å bidra til at barn i barnehagealder får en god barndom og et godt grunnlag for videre utvikling. I vår barnehage er det helt naturlig å være med i Lier sine prosjekter; «Kompetanse for mangfold», som har som mål å gi barna et godt språkmiljø og et helhetlig oppvekstmiljø. Vi er deltakere i prosjektet «være sammen», som hjelper oss til å være spesielt oppmerksomme på å skape gode relasjoner og vennskap. Prosjektet SAL; «sunne aktive Liunger» er også viktig for barnehagen å være en del av.

Vi er heldige å ha et svært godt samarbeid med vår nærmeste nabo Fosshagen seniorsenter. Hit går vi med en gruppe barn ukentlig til forskjellige aktiviteter sammen med beboerne; sang, bevegelse og forming.
De kommer også til oss på teaterbesøk og til juleverksted.
Fra Fosshagen sitt kjøkken henter vi varm mat til måltid i barnehagen en gang i uken. Barnehagen er etterspurt som praksisplass for studenter.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019
Søskenmoderasjon:
1900,- pr måned.

Matpenger:
400,- pr. mnd. Alle måltider hver dag hvorav ett er varm mat, melk og frukt.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrerepresentanter:
Elisabeth Steine - elisabeth.steine@hotmail.com
Stian Stabell Petersen - stian80petersen@gmail.com

Ansattes representanter:
Tone Anita Bjørnstad - toneanita6@gmail.com
Ellen Kleppe - ellen_kleppe@hotmail.com


§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her