Om Gjerdrum Friluftsbarnehage

Gjerdrum Friluftsbarnehage ligger så å si i skogen og innbyr til fysisk aktivitet og et nært forhold til naturen. Den fantastiske beliggenhet utnytter vi i planlegging og gjennomføring av det pedagogiske opplegget og de daglige aktivitetene i barnehagen.

Uteområdet er variert og tilbyr allsidige aktiviteter! På området står også en lavvo som brukes året rundt. Her fyres det i ovnen og vi lager mat på både bål, bålpanne og steketakke - og har ulike aktiviter.

I skogen har vi gapahuk som vi bruker flittig og som er fin å sitte under når vi spiser mat ute i skogen.

For tiden har vi alle våre 24 barn (alder: 1-6 år) på avdeling Skogstua, og vi disponerer også et ytterligere bygg som vi benytter oss av for å dele opp i mindre grupper når dette er hensiktsmessig. Her er det god plass til aktiviteter, samlinger, lek og hvile. Leker og materiell er tilgjengelig for barna, personalet støtter barna når de trenger det.

Personalet; pedagogisk leder og øvrig personale er engasjerte og aktive. Det er viktig for oss at barna er med på ulike aktiviteter, hos oss får barna snekre, bake, spikke og mye mer.

Vi serverer varme måltider og brødmåltider. Vi har catering fra Barnehagematen.no 3 dager i uka, og ofte lager vi mat ute.

Ta gjerne kontakt for besøk eller mer info.

Mer om vår hverdag

Vårt satsningsområde er friluftsliv og vårt mål er at barna skal utvikle mestringsglede, selvtillit og lære å verdsette naturen som en lek- og læringsarena.

Aktivitetene varierer med årstidene. I løpet av sommer- halvåret vil barna få delta i aktiviteter som blant annet klatring, orientering, bading, kanopadling og fiske.
Om vinteren er det selvfølgelig mye lek i snøen, både med og uten ski - og skøyteisen må også utforskes under kontrollerte forhold. I tillegg har barnehagen en stor og innbydende gapahuk som åpner for mye friluftsaktiviteter og kos hele året. Barna elsker det å være ute i naturen hele dagen. Ute får barna brukt kroppen og kreativiteten på en annen måte enn de gjør inne. Motorikken utvikles på høygir, sansene løper løpsk og samspillet barna imellom regulerer seg selv i stor grad.

Barnas hverdag skal preges av trygghet og omsorg, samtidig som de stimuleres fysisk og mentalt. En av nøklene til å gi barna dette er å ha et samspill mellom barn og voksne som er krydret med glede og godt humør. Vi ønsker at barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Vi vil arbeide for likestilling ved å sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet i hverdagen.

Gjerdrum Friluftsbarnehage har uendelige muligheter i områdene rundt. Vi bader, fisker, padler osv. på sommerhalvåret. Om vinteren står vi på skøyter, fisker gjennom isen, gå på ski og mye mer.

Vi samarbeider med andre Ulna-barnehager som også har friluftsliv som satsningsområde og inviterer hverandre på besøk.

Hvert år er førskolebarna med i Barnehagekoret, sammen med andre barnehager i kommunen. Her møter våre barn andre barn de skal gå på skole sammen med. En fin måte å bli kjent på.

De eldste barna i barnehagen er også med på svømming. De blir trygge i vannet og noen lærer også sine første svømmetak.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019
Søskenmoderasjon:
30% på barn nummer 2, 50% på barn nummer 3 og videre

Matpenger:
350,- for 100% plass. Dette inkluderer lunsj, ettermiddagsmat og frukt.
Catering/varmmat 3 dager pr uke. De øvrige 2 er turdager m/matpakke.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i Gjerdrum friluftsbarnehage består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrerepresentanter:
Camilla Nilsen
Marianne Johnsrud Dahle

Ansattes representanter:
Randi Skurseth
Kristine S. Andresen

E-post til Fjordveien barnehages SU:
[Send e-post]

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her