Om Godbiten Barnehage

Barnehagen holder til i lyse og moderne lokaler, og barnehagens utforming og innredning legger til rette for barns aktive deltagelse og medvirkning i hverdagen. 
Hos oss møtes kulturer, språk, tradisjoner tanker og uttrykk på tvers av grenser. Toleranse og forståelse står sentralt i vår barnehagehverdag. Vi er en liten barnehage med trygt og oversiktlig uteområdet som ligger godt skjermet i et ellers yrende byliv. Totalt er det 34 barn fordelt på 2 avdelinger. En avdeling for barn 10 mnd-2,5 år (småbarn), og en avdeling 2,5-6 år (storebarn).
Personalgruppen består av 8 engasjerte og kompetente kvinner og menn med forskjellig utdannelse, bakgrunn og alder. Det er ansatt barnehagelærere på hver avdeling i tillegg til erfarne assistenter med lang fartstid i barnehagen. Barnehagen har fokus på et sunt og variert kosthold. Vi serverer varm mat til lunsj og ettermiddagsmat samt frukt.

Godbiten har et utvidet perspektiv på kulturbegrepet. I tillegg til estetiske fag, ser vi på god helse (turer og matglede) og livskvalitet (barns selvoppfatning og sosiale kompetanse) som en viktig del av vår kultur. Dette arbeider vi bevisst med innad i barnehagen. Barnehagen er første offentlige læringssted for barnas livslange læring og danningsreise, vi ønsker å gi ditt barn en god start på livet. Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere (jf rammeplan). Kultur er alt som er skapt av mennesker, og i vår barnehage har vi skapt mye, og utvikler tradisjoner. Dette har satt sitt preg på oss, og vil fortsette å prege mange av oss. Men det viktigste er hva vi vil skape i fremtiden. Vi har et stort ansvar ved å forplikte oss til å ta vare på vår historikk, samt skape ny positiv historie og kultur.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en omvisning i barnehagen.

Mer om vår hverdag

Barnehagen skal ha et godt språkarbeid, med de ansatte som språkmodeller, barna skal få høre og bruke språket aktivt i sin hverdag. Arbeid med språk er viktig for barnas sosiale liv, kulturelle tilhørighet og utvikling av kunnskap og læring.
Personalet i Godbiten skal aktivt benytte seg av snakkepakken og Nelly & Hamza.

Snakkepakken er et pedagogisk språkverktøy som har til hensikt å skape motivasjon og lystbetonet bruk av språket. Egner seg for barn i 2-9 års alder uansett språkferdigheter og morsmål.

Nelly & Hamza er fortellinger/bøker som følger samspillet og vennskapet mellom to barnehagebarn. Temaene i fortellingene har forankringer i fagområdene i Rammeplanen for barnehager. Det er totalt 21 spennende og givende historier som er laget for begrepslæring samt den viktige språkutviklingen hos barn.

Godbiten barnehage ligger sentralt i Oslo og har derfor tilgang til mange severdigheter og aktiviteter som vil gi gode felles opplevevelser for enkeltbarn og barnegruppen.
Avdelingene har faste turdager. Vi reiser til nærliggende parker, skogsområder, bibliotek, museer og lekeplasser. På denne måten blir barna kjent i bymiljøet og i eget nærområde. Barnehagen legger stor vekt på turer til biblioteket og Litteraturhuset da disse har som formål å formidle og vekke interesse for språk, litteratur og Lesing.

Godbiten og Ulna AS er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller. Ulike turer og aktivitets tilbud skal derfor ikke påføre våre kunder løpende kostnader utover det som betales i oppholdsbetaling eller kostpris.

Barnehageplass (100%):
2910,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon:
30% på barn nummer 2, 50% på barn nummer 3 og videre

Matpenger:
400,- for 100% plass. Dette inkluderer varm lunsj, ettermiddagsmat og frukt.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i Godbiten består av 2 foreldre- valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

FAU/SU 2017-2018 :

Foreldrerepresentanter:
Leder + SU : Jorunn Anne Bush - Jorunnannebush@gmail.com –tlf. 41511122 (Chili)
Medlem + SU : Arnthor Asgrimsson - addiiceland@gmail.com – tlf.40469947 (Piri piri)

Ansattes representanter:
Fredrik Nohr


§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her