Om Hakkespetten barnehage

Hakkespetten barnehage åpnet i 2004 og ligger som en perle på Bygdøy, bare noen hundre meter fra en av Norges fineste badested Huk. Barnehagen vår ligger rett i nærheten av både sjø, strand og skog. Noe vi ofte benytter oss av på våre turer i nærmiljøet. I tillegg har vi også flere av de mest kjente museum som våre nærmeste naboer ( Vikingskipmuseet, Folkemuseet, Kontiki og Fram for å nevne noen) .
Vi tenker at man ikke trenger å gå så langt for å få fine, gode og ikke minst lærerike turopplevelser.

For oss i Hakkespetten legger vi stor vekt på å skape en god hverdag for barna, der omsorg og trygghet står sentralt. Dette gjør vi gjennom lek, opplevelse og læring. Vi ønsker å være gode og nærværende voksne for barna som gir dem faste og trygge rammer.

Vi er en liten og koselig barnehage med 37 barn fordelt på 3 avdelinger. Vi har en småbarnsavdeling med plass til 9 barn i alderen 1-2 år, en mellomavdeling med 10 barn i alderen 2-3 år og en avdeling med 18 store barn i alderen 3-6 år.
Personalgruppen vår består av ni positive og engasjerende medarbeidere. Det er en barnehagelærer på hver avdeling, samt to utdannede barne - og omsorgsarbeidere, og ikke minst dyktige pedagogiske medarbeidere/assistenter på huset.

Ta kontakt med oss om du ønsker en omvisning i barnehagen.

Mer om vår hverdag

Vi er en barnehage som ikke er tilknyttet noen spesiell filosofi, men bruker det vi føler er riktig og lærerikt for barna våre. Vi er ellers opptatt av å gå på turer og bruke nærmiljøet vårt til våre utflukter med barna. Huk ligger som sagt ikke så langt unna og blir brukt masse på sommerstid. Vi har blant annet en grillplass rett i nærheten som vi bruker mye- hele året rundt. Ellers har vi et skitilbud til alle våre skolebarn i regi av skiforbundet. Dette er et populært tilbud som foreldrene setter stor pris på.

Vi i Hakkespetten er så heldig at vi får benytte oss av en gymsal en dag i uken. Der får barna bruke kroppen på en annen måte enn i barnehagen. Dette er et tilbud som både små og store i Hakkespetten setter stor pris på å få bruke.

Blant de 3 avdelingene ligger et stort felles rom hvor vi disponerer til både gruppearbeid, inndeling av avdelingene i fht ulike aktiviteter, bevegelses leker og felles samlingsstund hver fredag med alle avdelingene samlet. Dette er noe vi har holdt på med helt siden barnehagen åpnet i 2004.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon:
70% pr. mnd. på barn to

Matpenger:

700,- pr.mnd. Barna får fullt kosthold - frokost hver dag, 4 dager med catering, varmlunsj laget i Bhg en dag i uka + ettermiddagsmat, frukt og grønt.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen består av 3 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrerepresentanter:
Celine Dyvik (repr. avd Rødspett)
Marielle Godø (repr. Avd flaggspett)
Helle Astrup (repr. Grønnspett)

Ansattes representanter:
Marianne L.Larsen (daglig leder)
Sara Karlsson (ped.leder)
Miriam Næsheim (ped.leder)


§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her