Om Hauerseter Friluftsbarnehage

I Hauerseter barnehage setter vi den gode barndom på dagsordenen, og vi vil gi barna minnerike opplevelser der trygghet, felleskap og glede har en sentral plass.

Det er utdannede barnehagelærere på alle avdelinger og vi har et godt fagligmiljø.
Barnehagen driftes i ett militært bygg med historie fra 2.verdenskrig. Derav har vi plukket militære titler på våre avdelinger, som på småbarn lyder «Rekruttene» og på storbarn avdeling «Stormtroppen» som igjen er delt inn i «kompani 1 og 2»

Barnehagen sin profil er: «MED HJERTET I NATUREN»

Naturen gir et mangfold av opplevelser og er en fin arena for lek og læring. Barnehagen bidrar til at barna blir glad i naturen, som vil gi de erfaringer, som fremmer evne til å oppholde seg, og orientere seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen har et friluftskonsept som er i stadig utvikling. Natur og miljø står sentralt. Vi benytter oss av vårt nærmiljø som består av skogsområder. Egen grønnsakhage har vi også, der barna er delaktige med planting, såing, dyrking, vanning, luking og innhøsting.

Vi disponerer en uteplass med gapahuk og lavvo med ovn. Småbarnsavdeling og storbarnsavdeling har faste turdager.
På Stormtroppen har vi egen friluftsgruppe for 4-åringer. Barna bruker skog og mark aktivt, de bruker mye kortreist mat som vi finner ute i nærmiljøet og fra barnehagens egen grønnsakhage. Frilufts gruppa jobber i tillegg med ulike temaer og prosjekter knyttet opp til årsplanen.
Vi har også en egen klubb for skolestarterne som heter «Korporalene». Her jobber vi med selvstendighet og være gode med hverandre. Sosial kompetanse står sentralt. Vi reiser på egne utflukter, lager mat og bruker skogen aktivt.
Vi er en full kost barnehage som tilbyr varm lunsj 4 dager i uka. Matpenger inkluder både frokost, lunsj og ettermiddagsmat.

Mer om vår hverdag

Barnehagen har ett friluftskonsept med profilen «med hjertet i naturen»

Vi har en egen grønnsakshage. Barna er aktivt med fra dyrking til høsting. Her har vi ulike grønnsaker, epletre, jordbær og urter. Disse ingrediensene brukes i løpet av barnehageåret til matproduksjon. Barna får oppleve bærekraftig utvikling og kortreist mat.

Vi bruker skogen aktivt ved å gå turer, gå på oppdagelsesferd og utforske andre deler av skogen. «Bukkene bruse plassen» er en av disse stedene.

«Naturen gir et mangfold av opplevelser og er en fin arena for lek og læring. Barnehagen skal bidra til at barna blir glad i naturen, får erfaringer med naturen som fremmer evne til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider» - rammeplanen 2017.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019
Søskenmoderasjon:
30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3.

Matpenger:
500,- for 100% plass. Dette inkluderer frokost, lunsj, ettermiddagsmat + melk og frukt. Det er catering 3 ganger i uken, i tillegg til dette lages det mat på turdager.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.

Samarbeidsutvalget (SU) i Hauerseter:
Karoline Isabell Grøndalen e-post: karoline_isabel@hotmail.com

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her