Om Hestehagen Familiebarnehage

Omsorg ligger til grunn for alt vi gjør. Det kommer til uttrykk i hverdagssituasjoner som stell, påkledning og måltider, så vel som gjennom samtaler, lek og læring. Det er viktig for oss at en omsorgsfull voksen er åpen og oppmerksom, slik at vi kan se det unike i hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppa.

I og med at vi er en liten barnegruppe i Hestehagen familiebarnehage, har vi voksne ekstra god mulighet til å se hvert enkelt barn.

Vi har høner som nærmeste nabo, til stor glede for barna, som får mate de med restemat hver dag.

Mer om vår hverdag

I Hestehagen Familiebarnehage ønsker vi at barnehagehverdagen skal være full av gylne øyeblikk, gode opplevelser, læring, humor og glede.
Vi har tro på at tydelige, anerkjennende voksne skaper glade, tillitsfulle barn. Vi ønsker at barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Vi vil arbeide for likestilling ved å sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet i hverdagen.
Kvaliteten på samspillet og relasjonene mellom barnet og den voksne, er for oss det viktigste arbeidsområdet i barnehagen. Omsorg legger grunnlaget for trygghet, god læring og aktivitet.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019
Søskenmoderasjon:
30% på barn nummer 2, 50% på barn nummer 3 og videre

Matpenger:
400,- for 100% plass. Dette inkluderer full kost hver dag.
Vi har fokus på et sunt og godt kosthold og serverer varmmat daglig.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)
Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.

FRU/SU 2017-2018:
Leder SU: Anne Ingeborg Bjørnstad – anne.ingebor.bjornstad@gmail.com
Ansatt representant: Mona Veitsle – mona.veitsle@yahoo.com

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her