Om Katta Barnehage

Katta barnehage er en mellomstor barnehage, med 60 barn og 17 ansatte. Barnehagens personale består av unge, engasjerte og kompetente medarbeidere med forskjellig utdannelse og bakgrunn. I tillegg har barnehagen en høy andel mannlige ansatte.

Vi får mye god tilbakemelding på det positive miljøet i barnehagen, og har et godt samarbeid med foreldre og andre instanser. Barnehagen har full barnehagelærerdekning, med utdannede pedagoger på hver avdeling som samarbeider med erfarne assistenter. Vårt lokale har beliggenhet i en blokk, hvor vi disponerer hele underetasjen og et flott og oversiktlig uteområde, skjermet fra trafikk og støy.
Visjonen i Katta barnehage er: Vi tar vare på den gode hverdagen.

  I vår barnehage er barn og voksne likeverdige. Vi bygger våre relasjoner på respekt og anerkjennelse, og tar barndommen på alvor. Læringssynet vårt dreier seg om at leken er viktigst. Det er gjennom lek og relasjoner med andre at sosial kompetanse utvikles. Barnehagen som læringsarena kjennetegnes av omsorgsfulle og tilstedeværende voksne som er aktive deltakere i barns hverdag.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en omvisning i barnehagen.

Mer om vår hverdag

Satsningsområder i Katta barnehage:

Lek
I Katta barnehage står leken i sentrum. Leken er barnas arena hvor de danner relasjoner og dyrker vennskap. Leken er impulsiv og spontan, og vi ønsker å gi barna muligheten til å oppleve mestring og glede gjennom lek. Det er et magisk sted hvor fantasi, kreativitet og undring skaper grunnlag for læring. Voksenrollen
Katta barnehage har engasjerte og tilstedeværende voksne, med genuin interesse for faget. Vi ønsker, gjennom deltagelse, å følge barna gjennom de første årene i sitt liv og vektlegge dialog og felles undring som redskap for læring. Gjennom refleksjoner rundt voksenrollen tilstreber vi at barn skal bli møtt av anerkjennende voksne som ser hvert enkelt barn for den de er. Sosial kompetanse
Vi forstår sosial kompetanse som evnen til å samhandle og være i relasjon med andre i et fellesskap. Det viktigste vi kan legge til rette for, er at barna skal få mulighet til å danne vennskap. Det kreves erfaring med, og deltakelse i et fellesskap for å forstå sosiale forhold og mestring av samspillsferdigheter. Vi ønsker at barna skal utvikle selvstendighet, og bli trygge på seg selv. Omsorg
I Katta barnehage tar vi vårt ansvar som omsorgspersoner på alvor. Vi bryr oss om barna, og tar vare på hverandre. For oss er omsorg en forutsetning for en god barndom. Omsorg handler om respekt for hverandre, en gjensidighet i samspillet, og en anerkjennelse av at det er rom for å være den man er.

Barnehagen ligger svært sentralt, som gjør at vi har kort vei til "alt".
Takket være et godt kollektiv-tilbud i umiddelbar nærhet, kan barnehagen benytte seg av mange spennende destinasjoner for turer og utflukter. Vi er flinke til å bruke parker i nærområdet, og den eldste avdelingen har gapahuk og bålplass i Brekkeskogen.
I tillegg ferder vi på biblioteker, museer og andre spennende tilbud som Oslo har å by på.
Barnehagen disponerer fire parkeringsplasser for korttidsparkering, som foreldrene kan benytte for henting og levering.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019
Søskenmoderasjon:
2037,- pr. mnd. for barn nummer to (70%)
1455,- pr. mnd for barn nummer tre (50%)

Matpenger:
324,- pr mnd. Tre varme måltider i uken, samt frukt og grønnsaker hver dag.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.

Samarbeidsutvalget for 2017/2018 består av:
Styrer/eiers representant: Karoline Elise Nelson – post@kattabarnehage.no
  Foreldrerepresentant: Hege Alsterlund Orton – hege.orton@virke.no
Foreldrerepresentant: Linn-Merethe Kvammen – linn.kvammen@gmail.com
  Representant fra personalet: Geir Kristian Egenes – sol@kattabarnehage.no
Representant fra personalet: Victoria Elisabeth Baraas Myhrer – mane@kattabarnehage.no


§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her