Om Kverndalen Barnehage

Kverndalen er en språk og kulturbarnehage. Det er mange ulike kulturer representert i vår barnehage. Derfor jobber vi med å bli kjent med andre kulturer.

Vi jobber også aktivt for å vekke barns nysgjerrighet på ord, deres betydning, form og bruk.

Pedagogisk grunnsyn:
Barnehagen skal fremme barna til å bli den beste versjonen av seg selv og respektere menneskers ulikheter.

Hverdagen- er rammen rundt det gode livet i barnehagen. Den skal preges av glede og humor i samspillet mellom barn og voksne. Vi ønsker at barna skal oppleve at det tas like mye hensyn til gutter og jenter. Vi vil arbeide for likestilling ved å sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet i hverdagen.

I Kverndalen barnehage er det barnas beste som er i fokus for den daglige driften. Barnehagen er en viktig arene for å forebygge krenkende adferd. Personalet skal være støttende tilstede når barna bygger relasjoner. Vi vil at barna skal oppleve trygghet i hverdagen. Trygghet er helt nødvendig for utvikling av en god sosial kompetanse. Det er kun ved trygghet barn kan føle mestring, og det er ved å føle mestring barnets selvtillit og selvfølelse vokser. Vi skal være en barnehage som jobber for et godt psykososialt miljø og forebygge mot diskriminering og mobbing.

Mer om vår hverdag

Barna skal bli kjent med sang og musikk fra kulturer representert i barnehagen. Vi henger opp flagg og bilder fra barnas hjemland.

Kverndalen har et flott uteområde med klatrestativ, bålplass og ridderborg.

Vi er opptatt av et sunt og næringsrikt kosthold. Barna får smake på ulike matretter fra kulturer som befinner seg i barnehagen.

Barnehagen har også fokus på systematisk begrepsinnlæring ved bruk av konkreter, tankekart, bilder og lignende.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019
Søskenmoderasjon:
30% på barn nummer 2, 50% på barn nummer 3 og videre

Matpenger:
400,- for 100% plass. Vi serverer tre måltider daglig. Frokost, varmlunsj/middag og ettermiddagsmat + frukt. Matpengene dekker dette.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrerepresentanter:
Navn (SUs leder)
Navn

Ansattes representanter:
Navn
Navn

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her