Om ULNA AS

Ulna - vi griper barndommens muligheter

Ulna står for
Utvikling
Lek
Nærhet og
Ansvar.ULNA-grepet Det første grepet i småbarnsalderen, som skjer med hele hånden og ofte fra lillfingeren. Barnet liksom "skyver upp et formål i hånden" med det såkalte ulna- greppet Ref. Ulla-Britta Bruun´s bok «Førskolealderens psykologi»

Selskapet

ULNA AS ble etablert i 2008 som et resultat av sammenslåingen av BAB Barnehager AS og Bll Distriktstjenester ANS. Dagens eiere hadde forskjellige relasjoner til barnehagesektoren og ønsket sammen å starte en felles virksomhet. Brovold, Godbiten og Hauerseter var ULNAs første barnehager.

Administrasjonen har hovedkontor på Helsfyr i Oslo.

ULNA i Sverige
http://www.ulna.se

ULNA i Tyskland
http://www.ulna-kita.de

Overordnede målsetninger

ULNA skal være en markant profesjonell aktør som eier og drifter kvalitetsbarnehager. ULNA-barnehagene skal ha faglig innhold i tråd med sentrale føringer og markedets behov. Dette skal gjenspeiles i et kompetent personale med faglig tyngde og profesjonell drift i et inkluderende og mangfoldig miljø.

ULNAs barnehagebarn skal gis mulighet til å utvikle seg ut ifra egne forutsetninger og behov, og få et tilpasset tilbud uavhengig.

Våre overordnede målsetninger er:
- ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud
- ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring
- ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet mot sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
- ULNA legger tilrette for å skape gode språkmiljøer, helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn

Samfunnsansvar:

En god barndom varer livet ut. Det viktigste vi gjør for samfunnet er å bidra til at alle barn i våre barnehager får en god start i livet. Med utgangspunkt i barnehagelovens formålsparagraf og ULNAs grunnfilosofi legger vi vekt på at barna er deltagende i et inkluderende fellesskap der helhet og sammenheng i barnas læring og utvikling er i tråd med samfunnsutviklingen og føringer fra sentrale myndigheter. Vår oppgave er å være bidragsyter til utjevning av sosiale forskjeller, samt sørge for at forebyggende tiltak gis så tidlig som mulig. Alle våre medarbeidere skal møte barna med tillit og respekt og ivareta de behov enkeltbarnet har ut fra sitt ståsted. Samtidig skal alle medvirke til å danne en grunnleggende kultur der alle behandles som likeverdige individer og motarbeide diskriminering.