Om Valle Hovin Idrettsbarnehage

Valle Hovin Idrettsbarnehage åpnet dørene til sine nye lokaler i Intility Arena, 8. januar 2018. Vi ligger sentralt til i et spennende område, og har både fine grøntareal, parker og mange ulike kulturelle muligheter tilgjengelig i hverdagen.

Barnehagen består av tre temarom, kreative fellesareal og et stort uteområde – som alt innbyr til fysisk aktivitet og lek for alle aldre. Det er i tillegg seks avdelingsrom, fordelt på 108 barn fra 0-6 år. Vårt fokus på turer og uteliv bidrar til at barna får utforske hva Oslo har å tilby. Felles opplevelser gir barnegruppen rom for nysgjerrighet, undring, gode samtaler og refleksjon seg imellom.
Med 32 engasjerte og dedikerte medarbeidere på laget, jobber vi for å skape en sunn og trygg start på livet for alle barna. Vårt felles mål er å gi barna gode verktøy de behøver for å kunne utvikle seg til harmoniske, selvstendige og trygge medmennesker.

Det fysiske rommet er tilrettelagt for god og aktiv lek – som også bidrar til mestringsopplevelser, nysgjerrighet og godt samspill mellom barna i barnehagen.
Valle Hovin Idrettsbarnehage skal være en arena hvor barna har en tilhørighet, hvor gode relasjoner dannes og der latter, lek og glede preger hverdagen for store og små.
Barndommens gode minner skapes i fellesskapet vårt - hvor hvert enkelt barn skal føle seg trygt, verdifullt og anerkjent.

Mer om vår hverdag

Valle Hovin Idrettsbarnehage har idrett og fysisk aktivitet som fokusområde. Dette gjenspeiles i hverdagen; gjennom mye aktiv lek, utfordrende og spennende lekemuligheter, mye uteliv og turer samt et sporty og engasjert personal.
Vi ønsker at barna blir bevisst egen kropp og kroppsbeherskelse - både fysisk og psykisk. Å kjenne sine egne grenser er viktig, i tillegg til å kunne inneha følelsen av å kunne mestre! Ved siden av mye aktiv fysisk aktivitet har vi også jevnlig barneyoga og andre aktiviteter, som er med på å gi barna mulighet til hvile og avslapning.

Personalet skal ha god kunnskap om barns motoriske utvikling og kunne fordre til et kreativt, tilpasset og spennende lekemiljø. Det er gjennom den gode leken læring og utvikling foregår, og vi ønsker å fremme dette hver dag.
Innemiljøet bærer stort preg av å ha fysisk aktivitet i fokus, og er tilpasset alle aldre. Fleksible og mobile løsninger gjør det også enkelt å skape «nye» rom for barna, som også kan lage sine egne løsninger.
Vårt temarom «Hengern» innbyr til klatrelek, rollelek og gir rom for mye moro og aktivitet.
Avdelingene har også hver sin leke-klatremodul, som gir rommet et eget preg.
Vi ønsker å være en barnehage hvor faglig dyktighet og god praksis står i sentrum, slik at vi kan gi barna det aller beste av hva vi har å tilby.

Alle avdelingene benytter seg av Tegn til Tale. Dette er et supplement til verbalspråk i form av bruk av tegn. Når vi tegnsetter deler av setninger – og konkrete ord/begrep, tydeliggjør vi talespråket, som vil styrke samspill og språkutvikling. For barn som ikke har utviklet verbalspråk enda, gir dette de en mulighet til å kunne ytre sine behov og meninger.

Alle avdelingene bruker aktivt Vennekort. Kortene berører ulike tema innen sosial kompetanse, og har illustrasjoner av Kanin og Pinnsvin, i ulike situasjoner. Gjennom bildene kan det skapes samtaler om temaene, gjenkjennelse av følelser som kan oppstå, og forslag til løsninger og handlinger. Disse blir brukt i blant annet samlingsstunder og samtaler i hverdagen.

Barnehagen disponerer også ULNA-barnehagens koie på Ekeberg, som ligger rett ved skogen. Dette gir gode muligheter til friluftslivopplevelser og utforskende naturaktiviteter.

VIF og ULNA-barnehagene har et etablert og godt samarbeid, der vår felles intensjon er å skape et inkluderende miljø. Sammen ser vi viktigheten av idrett og fysisk aktivitet; hvordan dette er med å fremme fellesskap og integrering for barn og unge.
Vi ønsker å være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats for enkeltbarn og familier står sentralt.
Barnehagens tilhørighet i Intility Arena bidrar til et utstrakt og nært samarbeid mellom Vålerenga Fotball/ Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn og ULNA-barnehagene.

«Vi er Nordens første idrettsbarnehage som har inngått samarbeid med en toppidrettsklubb, Vålerenga. VIF og ULNA-barnehagene har etablert et godt samarbeid, der vår felles intensjon er å skape et inkluderende miljø. Sammen ser vi viktigheten av idrett og fysisk aktivitet; Hvordan dette er med på å fremme fellesskap og integrering for barn og unge.

Dette gjenspeiles i hverdagen; gjennom aktiv lek, utfordrende og spennende lekemuligheter, uteliv og turer - samt et sporty og engasjert personal.
Vi ønsker at barna blir bevisst egen kropp og kroppsbeherskelse - både fysisk og psykisk. Å kjenne sine egne grenser er viktig, i tillegg til å kunne inneha følelsen av å kunne mestre! Ved siden av mye aktiv fysisk aktivitet har vi også jevnlig barneyoga og andre aktiviteter, som er med på å gi barna mulighet til hvile og avslapning»

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019
Søskenmoderasjon:
30% på barn nummer 2, 50% på barn nummer 3 og videre

Matpenger:
600,- for 100% plass. Barnehagen har full kost (frokost, lunsj, varmmåltid, frukt og melk), som blant annet inkluderer varmmat hver dag.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.

SU-representanter:
Mamma Mikkel – Camilla
Mamma Aurora – Sigrid
Mamma Viktor – Karoline
Mamma Lone – Anna Viktoria
Emil, Jørgen, Nina og Pål Anders
Tjenesteleder representerer bedriften

FAU-representanter :
Far Alejandro og Victoria – Carlos
Vara Mor Frida – Sissel
Pappa Theis, Mattis
Vara Mamma Saga Josefine - Martine
Alexander Pappa – Kristian
Vara pappa Ask – Eirik
Mamma Elias H. – Ida Nathalie
Vara mamma Astrid – Liv- Marit


§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her