Om Veslekollen Gårdsbarnehage

”The life of man is whole in its lengh, like a cord. Touched in one part, the whole length vibrates”
Maria Montessori, San Remo lecture

Enhver berøring gjennom ord eller handling påvirker oss som menneske for resten av livet. Som en streng på et instrument vibrerer hele strengen ved en enkel berøring. På samme måte er vi med på å berøre enkeltmennesker vi omgås, både barn og voksne.

Det er i de første årene personligheten vår legges. Vi som får dele denne tiden sammen med små barn har et enormt ansvar for hva vi fyller denne tiden med.

Gjennom vårt arbeid i barnehagen og vårt tette samarbeid med foreldre, ønsker vi å være med på å tilrettelegge for at våre barn skal få oppleve trivsel, trygghet og tilhørighet.

Mer om vår hverdag

Barnehagen vår er en montessoribarnehage. Montessoripedagogikken baserer seg på Maria Montessoris egne iakttakelser og den forskningen hun bedrev hele sitt liv.

Dr. Montessori ble utdannet som Italias første kvinnelige lege. Etter å ha tilbrakt utallige timer med å observere og være sammen med barn konkluderte hun med at barn passerer en rekke utviklingstrinn, og at hvert av disse karakteriseres av spesifikke tilbøyeligheter, interesser og tenkemåter. Hun fant at barna hadde sin egen logikk på hvert utviklingstrinn, i tillegg til foretrukne aktiviteter og naturlige atferdsmønstre. Hun observerte hvordan barna responderte på et ryddig og oversiktlig miljø hvor alle ting hadde sin faste plass.

Arbeid:
Montessori fant at barn har en spontan lyst til å arbeide – og arbeide konsentrert og selvstendig – hvis de får den rette stimulansen og får gjøre det i sitt eget tempo. Det at barna skal lære, handler ikke om å overføre kunnskap fra en voksen til et barn. Barna skal gis mulighet til å lære seg selv. Å gi barn muligheten til å plassere seg selv midt i læringsprosessen, det er å vise dem den selvsagte respekten som all kunnskapsinnhenting bør bygge på.

Respekt:
Montessoripedagogikken gjennomsyres av en dyp respekt for barnet og hva barnet kan utrette. Montessori så at de voksne – ofte ubevisst - er et hinder for barna i stedet for en støtte. Respekten for barnet må bygge på at vi må innse at barn på mange måter er ulike oss voksne, men likevel prøve å forstå hvordan barn tenker. Barn som blir respektert og får holde på med de tingene de kjenner at de behøver, kommer i sin tur igjen til å utvikle respekt både for andre mennesker og omgivelsene. Et barn som har blitt respektert vil ikke ødelegge ting med vilje. Barn som får være seg selv og blir møtt med respekt, vil utvikle selvrespekt samt vise respekt for hverandre, materiell og miljøet.

Frihet
Begrepet frihet står sentralt i montessoripedagogikken. I følge Montessori er det nødvendig å gi barn frihet for at de skal utvikle selvdisiplin og dyp konsentrasjon. Barna får frihet til å selv velge arbeidsoppgaver og frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye forberedt miljø. Barnas frihet innebærer ikke i første omgang frihet fra noe men frihet til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst. Innskrenkninger i friheten består i at barna ikke får gjøre noe som går utover andre barn, for eksempel forstyrre andre unødig i arbeidet, ødelegge ting i miljøet eller skade andre mennesker eller dyr.

På Veslekollen har vi både høner og kaniner vi har daglig ansvar for, samt en ”drømmehage” hvor vi dyrker litt grønnsaker og har mange andre flotte vekster som epler, bjørnebær, ertepesjer, jordbær og mye annet spennende.

Barnehagen vår er opptatt av å ha et sunt, næringsrikt og variert kosthold som en naturlig del av vår hverdag. Det vi kan få tak i handles økologisk.
Vi serverer frokost, som stort sett består av økologisk cultura eller melk, gryn, oppkuttet frukt og rosiner, hver morgen fram til klokken 8.30.
Vi serverer all mat i barnehagen, med unntak av maten som skal med på tur for de eldste barna. Varm lunsj serveres 3 dager i uken, samt nybakt økologisk brød med variert pålegg en dag i uken (to dager for de minste barna som ikke er på tur)
Lunch består blant annet av havregrøt, lapskaus, chiligryte, fiskesuppe, tomatsuppe, linsegryte, fiskebollegryte og mye annet spennende. Alt laget fra bunnen av selvsagt.

Det serveres også et enkelt måltid klokken 14.00 som består av litt knekkebrød med ost og økologisk frukt.

I tillegg til det flotte uteområdet vi har, så har vi flotte turområder i nærheten av barnehagen, både i skogen og til sjøen.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019
Matpenger:
Kr. 420,- Inkluderer frokost, lunsj, og et fruktmåltid med knekkebrød, samt drikke til alle måltid.
Mest mulig av mat og frukt er økologisk. På turdag har barna med egen mat.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i barnehagen består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrerepresentanter i SU:
Odd Øystein Grødum (spirene)
Hanne Feyling Kvamsø (solsikkene)

Personalrepresentanter:
Merete Knutsen (solsikkene)
Helene Håland Salvesen (spirene)


§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her