Om Gaia Barnehage

Gaia barnehage holder til i et verneverdig hus midt på Grünerløkka: Paulus Menighetshus.
Bygget har mye historie, og hver avdeling har ulikt utrykk basert på hvilke rom i det gamle menighetshuset de har.
Noen avdelinger er pusset opp, mens toppetasjen fremdeles har scene, talerstol og vinduer med farget glass.

Barnehagen har 70 barn fordelt på fire avdelinger, og per nå er fordelingen av aldre slik:
Luna og Estrellitas som er barn 0-3 år, Cometas med barn 3-4 år og Arcoiris med barn 4-6 år.
Det er 15 ansatte, av disse er det 6 bhg lærere. Det er en peagogsik leder pr avdeling som er bhg lærer, og i tillegg har småbarnsavdelingen en ekstra pedagog hver. Assistentene i barnehagen har lang erfaring fra bhg. personalet har ulik kulturell bakgrunn, og kommer fra 7-8 forskjellige land.

Vi serverer 2 måltider pr dag i tillegg til at barna har med en matpakke. Et av måltidene er varmmat som vi enten får fra catering eller som vi lager selv.

Mer om vår hverdag

Vi er opptatt av å formidle norsk og latinamerikansk/ spansk kultur. Vi tar utgangspunkt i hvert enkelt barns bakgrunn og ønsker å styrke barnas identitet gjennom pedagogisk arbeid i barnehagen. Vi setter fokus på felles verdier i bhg og vi skal bidra til inkludering og integrering. Vårt mål er at halvparten av personalet skal være spansktalende og halvparten norsk. Vi vil at barna skal utvikle en god språkforståelse både på norsk og spansk gjennom daglige rutiner, lek og læring.

Det er et mål at 50% av personalet skal være spansktalende og 50% norsktalende. Dette er med på styrke barnas språklige identitet samt at det legger grunnlag for et godt foreldresamarbeid. Vi tar utgangspunkt i hvert enkelt barns bakgrunn og ståsted og ønsker å fremme barnas identitet gjennom pedagogisk arbeid i barnehagen. Vi setter fokus på felles verdier i barnehagen, og vi skal bidra til inkludering og integrering.

Vi bruker nærmiljøet mye og er på tur med ulike grupper nesten hver dag.
Vi er en bybarnehage som verdsetter det å kunne komme oss til skogen. På Ekeberg har vi en hytte som de eldste barna bruker en del, og området rundt ved Brannfjellet er nydelig.
Uteområdet i barnehagen ble oppgradert sommeren 2017 og det er nå et godt sted for lek. Vi ser verdien av å være ute hver dag hele året, noe som er lærerikt og gøy for barna. Samtidig benytter vi oss av alle fasiliteter og tilbud Oslo har, vi drar på bibliotek, forestillinger og bruker byrommet til undring og utforsking.

Personalet i Gaia barnehage har fokus på formidling av norsk og latinamerikansk kultur, samt norsk og spansk språk. Andre kulturer og språk som er i representert i barnehagen, vil også bli ivaretatt. Vi markerer nasjonaldager og kulturelle tradisjoner i samarbeid med foreldrene. Dette kan variere fra år til år ut ifra hvilke barn vi har i barnegruppa.

Barnehageplass (100%):
3040,- pr. mnd fra 01.08.2019
Matpenger:
450,- for 100% plass.

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.
Samarbeidsutvalget (SU) i Fjordveien består av 2 foreldre valgt av foreldrerådet (hvorav en er SUs leder,) 2 ansatte og 1 representant for eier av barnehagen.

Foreldrerepresentanter:
Cometas: Maria daniela Tricorico (danitricarico@hotmail.com)
Estrellitas: Rita Guerreiru Esgalhado (rita.esgalhado@gmail.com)
Luna: Rolf Pedersen (rolfopedersen@gmail.com)
Arcoiris: Trine Abildgaard (trine_a_s@hotmail.com)

Ansattes representanter:
Karen Oyarzun
Rolando
Pia Walmann (styrer)

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg
For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.
- Utdrag fra Lov Om barnehager

Overordnede målsetninger for ULNA-barnehagene

«Vi griper barndommens muligheter»


  • ULNA skal bidra til å sikre et kvalitativt godt, likeverdig og helhetlig tilbud, der alle barn har ”Lik tilgang på godene”
  • ULNA skal være en solid bidragsyter i arbeidet med sosial utjevning, der helhetlig og tidlig innsats til enkeltbarn og familier står sentralt
  • ULNA tilrettelegger for et inkluderende fellesskap der TRIVSEL, TRYGGHET og TILHØRIGHET ligger som grunnpilarer for å fremme det enkelte barns utvikling og læring.

    ULNA legger til rette for å skape gode språklige miljøer og helhetlige og utviklende læringsmiljøer for alle barn.

    Les mer om ULNA-barnehagene her